Uvjeti korištenja

Odgovornost za sadržaje

Stavovi izneseni i zagovarani u publikacijama ili eksternim resursima isključiva su odgovornost njihovih autora i ne odražavaju nužno zvanične stavove redakcije portala Policy Hub, Centra za društvena istraživanja "Analitika", partnera na ovome projektu ili donatora.

Autorska prava i preuzimanje sadržaja

Dostavljanjem naručenog teksta ili uratka uredništvu, prava na daljnje raspolaganje sadržajem, na distribuciju i objavljivanje podjednako uživaju autor teksta i Centar za društvena istraživanja "Analitika". Analitika ima pravo objavljivanja cijeloga ili dijela sadržaja u drugim medijima, kao i u drugim formatima, o čemu odlučuju redakcija portala i Analitika. Autor također smije objavljivati dostavljeni tekst ili uradak u drugim medijima ili na privatnom blogu, bez pismenog odobrenja Analitike, ali sa jasno naznačenom referencom i linkom na izvorni tekst.

Objavljene sadržaje je moguće preuzimati bez prethodne pismene saglasnosti izdavača, pod uvjetom da su sadržaji preneseni u integralnom obliku (uključujući i opremu teksta, kao što su grafikoni, tabele, multimedijalni sadržaji i sl.) i bez naknadnih intervencija u tekst ili njegove popratne elemente, da će biti besplatno dostupni, te uz obavezno navođenje podataka o izvoru koji uključuju: ime i prezime autora, puni naslov teksta, puni naziv web stranice i direktni link na izvorni tekst.

U slučaju da se preuzete sadržaje namjerava objaviti na drugom jeziku, u necjelovitoj ili izmjenjenoj verziji, ili u štampanim publikacijama, potrebno je tražiti prethodnu saglasnost od redakcije portala na email info@policyhub.net.

Redakcija portala zadržava pravo na promjenu Uvjeta korištenja, a važećom verzijom smatra se ona koja je trenutno dostupna na web portalu.